Profesní zaměření firmy je především na oblasti

 • průmyslové areály a stavby, výrobního i nevýrobního charakteru

 • stavby pro elektrotechnický a automobilový průmysl

 • energetické a ekologické stavby, FVE a Bioplinové stanice

 • povrchové důlní stavby a stavby pro těžbu nerostů

 • stavby občanské vybavenosti

 • stavby pro sport, zábavu a relaxaci

 • stavby pro obchod a služby

 • administrativní a ubytovací zařízení

 • stavby pro stravování a gastronomii

 • inženýrské stavby a infrastruktura pozemních staveb


Hlavní náplní firmy je inženýrská a projektová činnost při přípravě a realizaci staveb nebo jejich ucelených částí.

V rámci této činnosti firma nabízí a zabezpečuje:

Koncepční práce

 • výběry pozemků a urbanistické návrhy pro jejich zastavění

 • návrhy koncepce staveb, vč. kalkulace nákladů

 • technicko-ekonomické studie

 • zpracování architektonických, technických a ekologických studií

 • návrhy interiérů staveb

Projektová a inženýrská činnost

 • zabezpečení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení

 • projednání s dotčenými účastníky úředních řízení a zabezpečení úředních povolení

 • činnosti generálního projektanta stavby (GP) a výkon autorského dozoru projektanta

 • zpracování podkladů a dokumentace pro výběrová řízení na dodavatele stavebních prací

 • příprava podkladů pro uzavírání dodavatelských smluvních závazků

 • zajištění dodavatelského systému a termínová příprava realizace stavby

 • zpracování kompletní realizační projektové dokumentace staveb vč. profesí a domovní techniky

 • zajištění projektů rozvodů médií a technologického zázemí staveb

 • zpracování projektů infrastruktury a inženýrských sítí

 • zajištění realizačních projektů a projektů skutečného provedení

Inženýrská činnost při realizaci staveb

 • výkon činnosti pověřeného investora stavby

 • technický stavební dozor investora

 • kvalifikované řízení stavebního procesu vč. kontroly financování stavby

 • koordinace činnosti jednotlivých dodavatelů vč. činnosti koordinátora BOZP

 • technické a cenové poradenství při realizací změn staveb

 • organizace přejímek stavebních dodávek

 • zajištění úřední kolaudace, respektive zkušebního provozu stavby

 • spolupráce při odstraňování vad dodavatelů v záruční lhůtě

Realizace staveb v rámci dodavatelské inženýrské činnosti

 •  s odborným zaměřením na průmyslové stavby, včetně komplexní technické a technologické vybavenosti

 • profesní dodávky pro průmyslové stavby

 • vestavby do stávajících průmyslových objektů

 • rekonstrukce stávajících průmyslových objektů